Aktualności

Między nauką a prak­tyką

W dniu 3 wrześ­nia 2020 r. w godz. 10–14, na żywo w Internecie https://debaty.ipiss.com.pl/ odbędzie się pier­wsza debata na temat „Bez­pieczeństwa finan­sowego sys­temu ubez­pieczeń społecznych w kon­tekś­cie sytu­acji na rynku pracy i sytu­acji demograficznej”. ZAPRASZAMY